Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
Diva na Malediwach
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą DIVA NA MALEDIWACH
2. Organizatorem Konkursu jest  NetCom PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Czerwonego Krzyża 11-13 lok. 2, 50-345 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839517, NIP: 8982257560, REGON: 386011071
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie WWW.BUNGA.SEX 
4, Data rozpoczęcia konkursu 21-06-2021
5. Data zakończenie konkursu  31-08-2021
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (wymagane ukończenie 18lat)
b) założy  kompletny aktywny profil darmowy lub płatny w serwisie www.bunga.sex nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia konkursu
§3
NAGRODY
1. Nagroda w Konkursie:
Dwuosobowa wycieczka  Malediwy All inclusive dla zwycięzcy konkursu wraz z osobą towarzyszącą lub jej równowartość w PLN
§4
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIE NAGRODY
1. Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie będzie uczestnik z największą liczbą wyświetleń profilu założonego w serwisie  www.bunga.sex na dzień zakończenia konkursu
2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w profilu załażonym w serwisie Bunga.sex  lub telefonicznie niezwłocznie po zakończeniu konkursu
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca konkursu powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@bunga.sex w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie  administrator serwisu internetowego bunga.sex
§5
DZIAŁANIA ZABRONIONE
1. Uczestnikom konkursu zabrania się  generowania sztucznego ruchu w serwisie w celu zwiększenia liczby wyświetleń profilu
2. W przypadku stwierdzenia działań zabronionych administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie . Decyzja administratora będzie ostateczna
§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu  wydania nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bunga.sex
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator
3. Warunkiem ogłoszenie zwycięzcy konkursy i ufundowania nagrody jest pojawienie się w serwisie internetowym  www.bunga.sex minimum 1000 (słownie jeden tysiąc ) niepowtarzających sie kompletnych profili darmowych lub płatnych
 4. W przypadku braku wymaganej liczby profili założonych w trakcie trwania konkursu organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i przesunięcia daty zakończenia konkursu poprzez zmianę niniejszego regulaminu.
Nowa data zakończenia konkursu obowiązywać będzie od momentu opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.bunga.sex
 
Sign in
Username
Password
Forgot your password? Remind